Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, administrând apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor formată din acumulări, diguri de protecție împotriva inundațiilor, canale, prize de apă și alte lucrări specifice.

Din punct de vedere administrativ Administrația Națională ”Apele Române” are următoarea structură: un sediu central, 11 Administrații bazinale de Apă cu personalitate juridică și 41 de Sisteme de Gospodărire a Apei (fără personalitate juridică).

Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru dobândirea de cunoștințe asupra resurselor de apă, pentru conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, pentru a preveni efectele distructive ale apelor, pentru a asigura reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, pentru asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, pentru implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

Politicile Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” în domeniul gospodăririi apelor sunt:

  • Administrare: cunoaşterea, dezvoltarea durabilă şi utilizarea resurselor de apă
  • Gestionarea şi dezvoltarea la nivel naţional a infrastructurii sistemului de management al apei
  • Financiar: implementarea mecanismului economic pentru recuperarea costurilor
  • Instituţional: colaborarea cu toate instituţiile statului şi utilizatorii de apă
  • Integrare: implementarea directivelor Uniunii Europene transpuse în legislația națională
  • Participare: comitetele de Bazin
  • Resurse umane: asigurarea instruirii personalului
  • Descentralizare: consolidarea autorităţii și a resonsabilităților la nivel local şi bazinal.

Una din cele mai importante atribuții ale Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” este de monitorizare a resurselor de apă, la nivel național fiind implementat Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor. Conceptul de monitoring integrat aplicat presupune o triplă integrare a ariilor de investigare la nivel de bazin hidrografic, a mediilor de investigare și a elementelor/componentelor monitorizate din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Programul de monitoring cantitativ al resurselor de apă se realizează prin intermediul Sistemului Național de Veghe Hidrologică şi Hidrogeologică.

Programul de monitoring calitativ este realizat de rețeaua de 42 de laboratoare de calitate a apei acreditate reprezentate prin: un Laborator Național, 3 Laboratoare Regionale, 8 Laboratoare Bazinale și 29 de laboratoare locale (la nivel județean); prin intermediul acestora se derulează programele de monitoring calitativ în conformitate cu cerințele Directivei Cadru Apă. De asemenea, ANAR asigură în totalitate și funcţia operaţională de monitoring în context trans-naţional în conformitate cu Convențiile Internaționale (de ex. TNMN, Comisia Marii Negre, etc) și Acordurile Bilaterale încheiate de România.

Contact:

Chim. Florentina Lorena SOARE – MANAGER PROIECT
Tel.: +40 737 166 718
Email: florentina.soare@rowater.ro

VEZI ECHIPA